اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه تربیت بدنی
نام آسیه
نام خانوادگی عباسی دلوئی
رشته تحصيلي تربیت بدنی
مرتبه علمي استادیار
نوع همکاری تمام وقت
دانشکده تربیت بدنی
كشور محل اخذ ایران