اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه تربیت بدنی
نام فرشاد
نام خانوادگی امامی
رشته تحصيلي مدیریت ورزشی
مرتبه علمي استادیار
نوع همکاری تمام وقت
كشور محل اخذ هندوستان