اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه تربیت بدنی
نام علیرضا
نام خانوادگی براری
رشته تحصيلي تربیت بدنی
مرتبه علمي استادیار
نوع همکاری تمام وقت
دانشکده تربیت بدنی
كشور محل اخذ ایران